Nasze usługi prawne na terenie Słowacji

Z

Korporacje handlowe

 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa handlowego
 • obsługa całego procesu założenia, zmian i likwidacji spółek handlowych, wraz z reprezentowaniem w postępowaniu przed rejestrem handlowym i urzędem przedsiębiorczym (živnostenský úřad)
 • zakładanie i likwidacja oddziałów
 • zbycie i zastaw udziałów handlowych
 • fuzje i podziały spółek handlowych, akwizycje
 • prawny due diligence
 • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego
 • umowy handlowe
 • egzekwowanie należności
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych przed właściwymi organami wszystkich stopni
 • reprezentowanie w postępowaniach arbitrażowych (rozjemczych)
 • rozwiązywanie problemów handlowych z elementem międzynarodowym
Z

Prawo cywilne

 • dziedzina prawa rodzinnego, szczególnie stosunki prawne pomiędzy małżonkami i pomiędzy rodzicami i dziećmi, stosunki majątkowe między małżonkami
 • umowy cywilne
 • przeniesienie (przekazanie) nieruchomości, umowy zastawu, obciążenia rzeczowe, wraz z reprezentowaniem w postępowaniu przed urzędem katastralnym (księgi wieczyste)
 • odszkodowanie, bezpodstawne wzbogacenie
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych przed właściwymi organami wszystkich stopni
Z

Prawo pracy

 • kompleksowa agenda prawa pracy
 • powstanie, zmiana i zakończenie stosunku pracy
 • agenda umowna
 • odszkodowanie
 • rozwiązywanie sporów ze stosunku pracy
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych przed właściwymi organami wszystkich stopni
Z

Papiery wartościowe

 • doradztwo w dziedzienie papierów wartościowych i obchodzenie się nimi
 • powstanie zobowiązań wekslowych
 • stosowanie praw wekslowych
 • usługi prawne odnoszące się do kwestii umownych związanych z papierami wartościowymi
Z

Stosunki międzynarodowe

 • stosunki prawne podmiotów słowackich na terytorium Republiki Czeskiej i Słowacji
 • stosunki prawne polskich spółek na terytorium Republiki Czeskiej
 • prawo spółek handlowych w Polsce
 • prawo spółek handlowych na Słowacji
 • umowy handlowe w handlu zagranicznym
Skip to content