Nasze usługi prawne na terenie Republiki Czeskiej

Z

Korporacje handlowe

 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa handlowego
 • obsługa całego procesu założenia, zmian i likwidacji spółek handlowych, wraz z reprezentowaniem w postępowaniu przed rejestrem handlowym i urzędem przedsiębiorczym (živnostenský úřad)
 • zakładanie i likwidacja oddziałów
 • zbycie i zastaw udziałów handlowych
 • fuzje i podziały spółek handlowych, akwizycje
 • prawny due diligence
 • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego
 • umowy handlowe
 • egzekwowanie należności
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych przed właściwymi organami wszystkich stopni
 • reprezentowanie w postępowaniach arbitrażowych (rozjemczych)
 • rozwiązywanie problemów handlowych z elementem międzynarodowym
Z

Prawo cywilne

 • dziedzina prawa rodzinnego, szczególnie stosunki prawne pomiędzy małżonkami i pomiędzy rodzicami i dziećmi, stosunki majątkowe między małżonkami
 • umowy cywilne
 • przeniesienie (przekazanie) nieruchomości, umowy zastawu, obciążenia rzeczowe, wraz z reprezentowaniem w postępowaniu przed urzędem katastralnym (księgi wieczyste)
 • odszkodowanie, bezpodstawne wzbogacenie
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych przed właściwymi organami wszystkich stopni
Z

Prawo pracy

 • kompleksowa agenda prawa pracy
 • powstanie, zmiana i zakończenie stosunku pracy
 • agenda umowna
 • odszkodowanie
 • rozwiązywanie sporów ze stosunku pracy
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych przed właściwymi organami wszystkich stopni
Z

Prawo karne

 • ogólne doradztwo w dziedzinie prawa karnego
 • doradztwo prawne w ramach przygotowywania i składania skarg karnych, w tym ich opracowanie
 • obrona oskarżonego na wszystkich etapach postępowania karnego (przedprocesowe, rozprawa, postępowanie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków odwoławczych)
 • obrona w sprawach nieletnich
 • pomoc prawna pełnomocnika poszkodowanego w postępowaniu karnym, w tym dochodzenie prawa do odszkodowania szkody wyrządzonej w wyniku przestępstwa
 • pomoc prawna dla zainteresowanych stron w postępowaniu karnym
 • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym (w tym pomoc prawna adwokata przed rozpoczęciem ścigania karnego)
 • pomoc prawna w sprawach dotyczących wniosków o odstąpienie od reszty kary, prośby o warunkowym zwolnieniu lub wniosków o zatarcie skazania
 • roszczenia odszkodowawcze wobec państwa za szkody poniesione w ramach ścigania karnego, tymczasowego aresztowania, kary lub środka zabezpieczającego
Z

Papiery wartościowe

 • doradztwo w dziedzienie papierów wartościowych i obchodzenie się nimi
 • powstanie zobowiązań wekslowych
 • stosowanie praw wekslowych
 • usługi prawne odnoszące się do kwestii umownych związanych z papierami wartościowymi
Z

Stosunki międzynarodowe

 • stosunki prawne podmiotów czeskich na terytorium Polski i Słowacji
 • stosunki prawne polskich spółek na terytorium Republiki Czeskiej
 • prawo spółek handlowych w Polsce
 • prawo spółek handlowych na Słowacji
 • umowy handlowe w handlu zagranicznym
Z

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Czeska Izba Adwokacka została dnia 5.2.2016 upoważniona Ministerstwem przemysłu i handlu Republiki Czeskiej do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w zakresie sporów pomiędzy adwokatem i konsumentem wynikających z umów o świadczenie pomocy prawnej (na podstawie Ustawy nr 634/1992 Sb., o ochronie konsumenta z późn. zm.). Strona internetowa tego otóż upoważnionego subjektu to www.cak.cz

Klient – konsument jest w przypadku powstałego sporu upoważniony na podstawie Ustawy nr 634/1992 Sb., o ochronie konsumenta do złożenia wniosku do Czeskiej Izby Adwokackiej na jego pozasądowe rozwiązanie, a to najpóźniej do 1 roku od dnia, kiedy domagał się swego prawa, które jest przedmiotem sporu, w kancelarii adwokackiej pierwszy raz. Wniosek można złożyć w języku czeskim za pośrednictwem załączonego formularza nadesłanego Czeskiej Izbie Adwokackiej do skrzynki podawczej (datová schránka), pocztą lub e-mailem z potwierdzonym (elektronicznym) podpisem. Do wniosku povinno być załączone oświadczenie, iż w danej sprawie niedecywdował sąd, nie został wydany wyrok sądu polubowego, nie zostało zawarte porozumienie stron w ramach pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego i ani nie zostało wszczęte postępowanie przed sądem.

W przypadku sporu pomiędzy konsumentem a kancelarią adwokacką, który nie udało się rozstrzygnąć bezpośrednio między stronami, kancelaria adwokacka udzieli konsumentowi informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wg niniejszego artykułu w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku informacji.

Skip to content