Naše právní služby na území České republiky

Obchodní korporace

 • Komplexní poradenství v oblasti obchodního práva
 • Obstarávaní celého procesu zakládání, změny a likvidace obchodních společností a družstev, včetně zastupování v řízení před veřejným rejstříkem či živnostenským úřadem
 • Zřizování a rušení organizačních složek
 • Převody a zástavy podílů
 • Přeměny obchodních korporací, fúze a akvizice
 • Právní due diligence
 • Zvyšování a snižování základního kapitálu
 • Obchodní smlouvy
 • Vymáhání pohledávek
 • Zastupování v soudních i správních řízeních před příslušnými orgány všech stupňů
 • Zastupování v rozhodčích řízeních
 • Řešení obchodněprávních otázek s mezinárodním prvkem

Občanské právo

 • Oblast rodinného práva, zejména právní vztahy mezi manžely a mezi rodiči a dětmi, majetkové vztahy mezi manžely
 • Občanskoprávní smlouvy
 • Převody nemovitostí, zástavní smlouvy, věcná břemena a služebnosti, včetně zastupování v řízení před katastr. úřadem
 • Náhrady škod, bezdůvodné obohacení
 • Zastupování v soudních i správních řízeních před příslušnými orgány všech stupňů

Pracovní právo

 • Komplexní pracovněprávní agenda
 • Vznik, změna a skončení pracovního poměru
 • Smluvní agenda
 • Náhrada škody
 • Řešení pracovněprávních sporů
 • Zastupování v soudních i správních řízeních před příslušnými orgány všech stupňů

Trestní právo

 • Všeobecné trestněprávní poradenství
 • Právní poradenství při přípravě a podávání trestních oznámení, včetně jejich vypracování
 • Obhajoba obviněného ve všech fázích trestního řízení (přípravné řízení, hlavní líčení, řízení o řádných a mimořádných opravných prostředcích)
 • Obhajoba ve věcech mladistvých
 • Právní pomoc zmocněnce poškozeného v trestním řízení, včetně uplatňování nároku na náhradu škody způsobené trestným činem
 • Právní pomoc zúčastněné osoby v trestním řízení
 • Zastupování v přípravném řízení (včetně právní pomoci advokáta před zahájením trestního stíhání)
 • Právní pomoc ve věcech žádostí o prominutí zbytku trestu, žádostí o podmíněné propuštění či žádostí o zahlazení odsouzení
 • Uplatnění náhrady škody vůči státu za škodu vzniklou trestním stíháním, výkonem vazby, trestu či ochranného opatření

Cenné papíry

 • Poradenství týkající se cenných papírů a nakládání s nimi
 • Vznik směnečných závazků
 • Uplatňování směnečných práv
 • Právní služby týkající se smluvní agendy související s cennými papíry

Mezinárodní vztahy

 • Právní vztahy českých subjektů na území Polska a Slovenské republiky
 • Právní vztahy polských společností na území České republiky
 • Právo obchodních společností v Polsku
 • Právo obchodních společností ve Slovenské republice
 • Obchodní smlouvy v zahraničním obchodě

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Klient – spotřebitel je v případě vzniklého sporu oprávněn na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele podat návrh České advokátní komoře k jeho smírnému vyřešení, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokátní kanceláře poprvé. Návrh lze podat v českém jazyce prostřednictvím přiloženého formuláře odeslaný České advokátní komoře do datové schránky, poštou, nebo e-mailem se zaručeným podpisem. K návrhu musí být přiloženo prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález, nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem.

V případě sporu mezi spotřebitelem a advokátní kanceláří, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne advokátní kancelář spotřebiteli informace týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů dle tohoto článku v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Skip to content