Naše právní služby na území České republiky

Z

Obchodní korporace

 • komplexní poradenství v oblasti obchodního práva
 • obstarávaní celého procesu zakládání, změny a likvidace obchodních společností a družstev, včetně zastupování v řízení před veřejným rejstříkem či živnostenským úřadem
 • zřizování a rušení organizačních složek
 • převody a zástavy podílů
 • přeměny obchodních korporací, fúze a akvizice
 • právní due diligence
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • obchodní smlouvy
 • vymáhání pohledávek
 • zastupování v soudních i správních řízeních před příslušnými orgány všech stupňů
 • zastupování v rozhodčích řízeních
 • řešení obchodněprávních otázek s mezinárodním prvkem
Z

Občanské právo

 • oblast rodinného práva, zejména právní vztahy mezi manžely a mezi rodiči a dětmi, majetkové vztahy mezi manžely
 • občanskoprávní smlouvy
 • převody nemovitostí, zástavní smlouvy, věcná břemena a služebnosti, včetně zastupování v řízení před katastr. úřadem
 • náhrady škod, bezdůvodné obohacení
 • zastupování v soudních i správních řízeních před příslušnými orgány všech stupňů
Z

Pracovní právo

 • komplexní pracovněprávní agenda
 • vznik, změna a skončení pracovního poměru
 • smluvní agenda
 • náhrada škody
 • řešení pracovněprávních sporů
 • zastupování v soudních i správních řízeních před příslušnými orgány všech stupňů
Z

Trestní právo

 • všeobecné trestněprávní poradenství
 • právní poradenství při přípravě a podávání trestních oznámení, včetně jejich vypracování
 • obhajoba obviněného ve všech fázích trestního řízení (přípravné řízení, hlavní líčení, řízení o řádných a mimořádných opravných prostředcích)
 • obhajoba ve věcech mladistvých
 • právní pomoc zmocněnce poškozeného v trestním řízení, včetně uplatňování nároku na náhradu škody způsobené trestným činem
 • právní pomoc zúčastněné osoby v trestním řízení
 • zastupování v přípravném řízení (včetně právní pomoci advokáta před zahájením trestního stíhání)
 • právní pomoc ve věcech žádostí o prominutí zbytku trestu, žádostí o podmíněné propuštění či žádostí o zahlazení odsouzení
 • uplatnění náhrady škody vůči státu za škodu vzniklou trestním stíháním, výkonem vazby, trestu či ochranného opatření
Z

Cenné papíry

 • poradenství týkající se cenných papírů a nakládání s nimi
 • vznik směnečných závazků
 • uplatňování směnečných práv
 • právní služby týkající se smluvní agendy související s cennými papíry
Z

Mezinárodní vztahy

 • právní vztahy českých subjektů na území Polska a Slovenské republiky
 • právní vztahy polských společností na území České republiky
 • právo obchodních společností v Polsku
 • právo obchodních společností ve Slovenské republice
 • obchodní smlouvy v zahraničním obchodě
Z

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Klient – spotřebitel je v případě vzniklého sporu oprávněn na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele podat návrh České advokátní komoře k jeho smírnému vyřešení, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokátní kanceláře poprvé. Návrh lze podat v českém jazyce prostřednictvím přiloženého formuláře odeslaný České advokátní komoře do datové schránky, poštou, nebo e-mailem se zaručeným podpisem. K návrhu musí být přiloženo prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález, nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem.

V případě sporu mezi spotřebitelem a advokátní kanceláří, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne advokátní kancelář spotřebiteli informace týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů dle tohoto článku v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Skip to content