Počínaje dnem 1. ledna 2018 se zřizuje tzv. evidence údajů o skutečném majiteli právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku a svěřenského fondu zapsaného do evidence svěřenských fondů.

Tato novinka byla zmíněna již v našich Bulletinech č. 14/2016 a č. 4/2017, a tak připomínáme některé významné skutečnosti, které jsou s ní spojeny:

Skutečným majitelem je každá fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě; skutečného majitele podrobněji definuje § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb. (který je velmi často označován jako „AML“ zákon).

Evidenci skutečných majitelů každé právnické osoby povede tentýž soud, který vede rejstřík, zpravidla obchodní rejstřík, do něhož je tato právnická osoba zapsána.

Do této evidence se o každém skutečném majiteli zapisují některé jeho osobní identifikační údaje a údaj o skutečnosti, která zakládá jeho postavení skutečného majitele, což bude v řadě případů jeho podíl.

Oznámení údajů o skutečných majitelích rejstříkovému soudu je povinné. S ohledem na určité pochybnosti o lhůtě, v níž právnické osoby musí oznámit rejstříkovému soudu údaje o svých skutečných majitelích, se domníváme, že bezpečnou cestou bude splnění této povinnosti v rozumně krátké době po dni 1.1.2018.

Údaje o skutečném majiteli nebudou veřejně dostupné a mohou být poskytnuty pouze tomu, kdo na tom prokáže zájem v souvislosti s předcházením některých trestných činů (např. legalizace výnosů z trestné činnosti), nebo prostřednictvím dálkového přístupu dalším vymezeným osobám, jako jsou soudy pro účely soudního řízení, některé orgány státní správy, ale též poskytovatelé veřejné podpory, a osoby, které jsou podle „AML“ zákona povinny provádět identifikaci a kontrolu svých klientů.

A ještě jedna souvislost: Zadavatel veřejné zakázky je nyní povinen podmínit uzavření smlouvy s vybraným uchazečem tím, že mu uchazeč předloží údaje o jeho skutečných majitelích a doklady, které dokazují jejich vztah k uchazeči. Počínaje dnem 1.1.2018 se zadavatel tyto údaje nejdříve pokusí sám zjistit z evidence skutečných majitelů. Až v případě, že tyto údaje takto zjistit nelze, uplatní se výše popsaný „klasický“ postup.

Uchází-li se Vaše právnická osoba o veřejné zakázky či o veřejnou podporu, nelze než doporučit, aby před tím dosáhla zápisu údajů o svých skutečných majitelích do evidence příslušného rejstříkového soudu; splní svou zákonnou povinnost a též dosáhne v daných řízeních určitých administrativních výhod.

Jsme připraveni Vám pomoci s plněním povinností spojených s evidencí skutečných majitelů.

Ať již jde o Vaše dotazy či pokyny v těchto věcech, neváhejte se obracet na Mgr. Ondřeje Kadlubiece, tel. 558 535 655, e-mail: ondrej.kadlubiec@trz.cz, či kteréhokoliv jiného právníka naší Advokátní kanceláře.

Autor: Mgr. Ondřej Kadlubiec, advokát

Skip to content