Od 01.07.2024 nabude účinnosti novela zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech (dále jen „zákon“), která přináší zavedení informačního systému oprávnění k zastupování – tento sytém je součástí Registru práv a povinností (viz § 3 zákona). Nově tak bude možno vystavovat elektronické plné moci, které budou vedeny v informačním systému oprávnění k zastupování a v praxi tak nebude zejména úřadům nutno opakovaně předkládat plnou moc při vyřizování stanovených okruhů záležitostí.

Do registru práv a povinností, tak nově bude možno zapsat údaje o některých právech fyzických a právnických osob k zastupování jiných fyzických a právnických osob v rámci agendy orgánu veřejné moci.

V praxi to bude vypadat tak, že správce informačního systému – Agentura – povede katalog typů oprávnění k zastupování a bude v něm vytvářet jakési šablony, které představují jednotlivé kategorie oprávnění k zastupování včetně jejich parametrů podle agend, služeb a dalších údajů vedených v registru práv a povinností. Agentura tento katalog zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Do informačního systému oprávnění k zastupování bude možné zapsat pouze ta oprávnění k zastupování, která lze zařadit do některé z typizovaných kategorií oprávnění k zastupování v katalogu typů oprávnění k zastupování.

Od 01.07.2024 tedy bude v rámci registru práv a povinností zaveden informační systém oprávnění k zastupování, do něhož bude možno zapsat zmocnění k zastupování ve vybraných oblastech, které budou specifikovány v katalogu typů oprávnění, jehož obsah bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

V praxi to bude znamenat, že pro vyřizování vybraných okruhů záležitostí bude možno zmocnění konkrétních osob zanést do informačního systému oprávnění k zastupování a úřady, u nichž budou dané záležitosti vyřizovány, si existenci zmocnění ověří v daném registru a nebude tak nutno vždy vystavovat a dokládat samostatnou plnou moc.

 

Zpracoval

David Troszok

advokát

Skip to content