Dne 01.08.2023 nabude účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Právě od 01.08.2023 tak celé řadě zaměstnavatelů vznikne povinnost zřídit tzv. vnitřní oznamovací systém, tedy systém, prostřednictvím kterého budou smět zaměstnanci (či osoby vykonávající pro povinnou osobu činnost podobnou práci) oznamovat vybraná protiprávní jednání.
To s sebou nese celou řadu povinností, jako je zejména určení příslušné osoby, která bude tato oznámení přijímat, její patřičné proškolení; uveřejnění informace o způsobu podávání oznámení apod.

Od 01.08.2023 se tyto povinnosti týkají:

  • veškerých zaměstnavatelů s 250 a více zaměstnanci
  • veřejných zadavatelů s výjimkou:
    • obcí s méně než 10.000 obyvateli a právnických osob
    • právnických osob zaměstnávajících méně než 50 zaměstnanců, založených nebo zřízených za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a nemající průmyslovou nebo obchodní povahu, pokud kraj nebo obec ji převážně financují, uplatňují v ní rozhodující vliv, jmenují nebo odvolávají většinu osob, které jsou členy jejího statutárního nebo kontrolního orgánu, anebo v ní mají přímo nebo nepřímo podíl větší než 25 %
  • povinných osob dle AML zákona (s určitými specifiky)

 

Dále se pak tato povinnost týká od 15.12.2023 následujících subjektů (nesplňují-li podmínky pro vznik povinnosti již od 01.08.2023):

  • zaměstnavatelů s 50 a více zaměstnanci
  • dalších subjektů vymezených zákonem o ochraně oznamovatelů (např. pojišťoven a zajišťoven)

 

Naše advokátní kancelář je Vám připravena poskytnout právní pomoc se zavedením vnitřního oznamovacího systému, a to včetně případných školení příslušných osob.

 

Skip to content